NFI: Eljárásrend filmszínházak működési támogatására

A Nemzeti Filmintézet filmszínházak működésének közvetlen, vissza nem térítendő támogatására pályázatot hirdet. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 11.

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Támogató) az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 53. cikke szerint és a Támogató Támogatási Szabályzatában (továbbiakban: Támogatási Szabályzat) foglalt elvekkel összhangban filmszínházak működésének közvetlen, vissza nem térítendő támogatására vonatkozó eljárást az alábbiak szerint határozza meg.

Az egyedi kérelmeket a Támogató Filmszakmai Döntőbizottsága bírálja el.

I.    Támogatási célok

1.1.      A Támogató a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre és az ehhez kapcsolódó, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletre tekintettel, a koronavírus világjárvány filmszínházakat érintő hatásainak enyhítése érdekében filmszínházak részére vissza nem térítendő támogatást biztosít.

II.    A rendelkezésre álló forrás megnevezése, a támogatási cél keretösszege

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény.

A támogatási cél keretösszege: 610.000.000 Ft, azaz hatszáztízmillió forint.

III.   Az egyedi kérelmek benyújtásának határideje, helye és módja

3.1.      Az egyedi kérelmek 2021. február 9. napjától 2021. március 11. napjáig (éjfélig) folyamatosan benyújthatók. Az egyedi kérelmeket a támogatás terhére elszámolni kívánt tevékenység megkezdése előtt kell benyújtani.

3.2.      Az egyedi kérelmek kizárólag elektronikus úton nyújthatók be, Támogató papíralapon egyedi kérelmet nem fogad be. Az egyedi kérelem benyújtásakor a kérelmező a Támogató pályázatkezelő felületének használatára köteles, amely a Támogató honlapjáról elérhető. Az egyedi kérelem benyújtásának időpontja a rögzített adatok beküldésének időpontja. Az egyedi kérelmek mellékleteit a kérelmező az adatok kitöltésével egyidejűleg elektronikus úton küldi meg a Támogató részére.

IV.   Az egyedi kérelmek benyújtására jogosultak és kizártak meghatározása

4.1.      Egyedi kérelmet a mozgóképszakmai hatóság által nyilvántartásba vett, moziüzemeltetési tevékenységet folytató egyéni vállalkozók, illetve jogi személyek nyújthatnak be, amelyek az Art-Mozi Egyesület vagy a Mozisok Országos Szövetsége tagjai. Támogató jogosult megkeresni a Art-Mozi Egyesületet és a Mozisok Országos Szövetségét a kérelmezők azonosítása érdekében.

4.2.      A támogatásból kizártak körét a Támogatási Szabályzat határozza meg.

4.3.      A 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikkére vonatkozó további kizárási okokra vonatkozóan a Támogatási Szabályzatban foglaltak az irányadók.

V.    Az egyedi kérelmek tartalmi és formai követelményei

5.1.      Az egyedi kérelemben részletesen bemutatandó a filmszínház, valamint a filmszínház által az újranyitást követően tervezett előadásszámok. A filmszínházak a Filmszakmai Döntőbizottság döntése napjától – illetve a 9.1. pontban foglalt esetben a Filmszakmai Döntőbizottság által meghatározott naptól, de nem korábban, mint az egyedi kérelem benyújtásának napjától – az újranyitás napját követő második teljes hónap utolsó napjáig, de legfeljebb 2021. augusztus 31. napjáig felmerülő költségeiket számolhatják el. Az elszámolás Támogató általi elfogadásának feltétele az újranyitás dátumáról szóló nyilatkozat.

Példa: Ha a pályázat benyújtásának a napja 2021. március 1., a Filmszakmai Döntőbizottság döntésének a napja 2021. március 20., a mozik újranyitásának napja pedig 2021. április 15., akkor a költségek 2021. március 20-tól (a pályázó külön kérelmének Filmszakmai Döntőbizottság általi jóváhagyása esetében a Filmszakmai Döntőbizottság döntésében megállapított naptól, de nem korábban mint 2021. március 1-től) 2021. június 30-ig számolhatók el (az újranyitás napját követő második teljes hónap utolsó napja).  

5.2.    Az egyedi kérelmekhez csatolandó dokumentumokat a jelen eljárásrend 2. számú melléklete határozza meg.

VI.     A hiánypótlás lehetősége és feltételei

A hiánypótlás feltételeit a Támogatási Szabályzat határozza meg.

VII.    Az elbírálás határideje, főbb szempontjai, az eredményről történő értesítés módja és határideje

7.1.      A Filmszakmai Döntőbizottság a döntését a hiánytalan dokumentáció benyújtásától számított 30 napon belül hozza meg. Indokolt esetben a Támogató az elbírálási határidőt újabb 30 nappal meghosszabbíthatja, amelyről a kérelmezőt elektronikus úton értesíti. A hiánypótlás időtartamával az elbírálás határideje meghosszabbodik.

Az egyedi kérelmek elbírálása során a Támogató különösen az alábbiakat értékeli:

–       a filmszínház bemutatása;
–       a filmszínház működési költségei.

7.2.      A Támogató a támogatási döntés meghozatalát követő legfeljebb 10 munkanapon belül írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatási döntésről és gondoskodik a kedvezményezett nevének, valamint a támogatás összegének és módjának közzétételéről Támogató honlapján.

VIII.     A támogatás összegének felső határa, támogatási intenzitás mértéke

8.1.      A 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikk (8) bekezdése alapján a támogatás összege legfeljebb a teljes költségvetés 80%-a lehet.

8.2.      Elnyerhető támogatási összeg termenként: 2.500.000 Ft, de legfeljebb filmszínházanként 15.000.000 Ft lehet.

Támogatás csak azokra a termekre kérhető, amelyekben rendszeres műsorrendi vetítés zajlik a kérelemben szereplő időszakban, valamint meghirdetett műsora van, ha egy kérelmező a nyitás után nem szeretné üzemeltetni az összes termét, akkor támogatást sem igényelhet azokra.

Amennyiben a benyújtott érvényes kérelmek és termek száma alapján az igényelt támogatás összességében meghaladja a keretösszeget, úgy a Támogató csökkentheti a termenkénti adható összeget. Amennyiben a benyújtott érvényes kérelmek és termek száma alapján az igényelt támogatás összességében nem éri el a keretösszeget, úgy a fennmaradó összeg a kérelmezők között, termenként egyenlő arányban kerül kiosztásra.

8.3.      A támogatási intenzitás meghatározása során a Támogatási Szabályzat szerinti támogatáshalmozódási szabályokat figyelembe kell venni. Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén, a bármely államháztartási forrásból származó összes támogatás – beleértve a közvetett támogatást (adókedvezmény) és a projekthez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatást is – intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós jogforrásokban foglalt támogatási intenzitást.

IX.       A támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre

9.1.      A támogatás nyújtásáról szóló döntés napjától felmerült költségeket lehet elszámolni. A kérelmező kérelmére a Filmszakmai Döntőbizottság az elszámolható költségek kezdőnapját korábbi időpontban is meghatározhatja, azonban nem lehet korábbi az egyedi kérelem benyújtásának napjánál.

9.2.      Elszámolható költségek köre a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikk (5) bekezdése alapján:

a)     a filmszínház tevékenységeihez kapcsolódó, a szokásos üzletmenet részeként felmerülő költségek;

b)     közvetlenül a filmszínház tevékenységhez kapcsolódó működési költség, például a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó ingatlanok és helyszínek bérlése vagy lízingje, utazási, anyag- és felszerelési költség, eszközök, szoftverek és felszerelések kölcsönzése, bérlése és -amortizációja, jogdíjak, promóciós költség;

c)     a filmszínház személyi jellegű ráfordításai.
Kizárólag a támogatási időszakban felmerülő költségek számolhatók el. Az a)-c) pontok  alapján elszámolható költségnemeket a 2. számú melléklet 6. pontja szerinti költségvetési terv sablon határozza meg, a költségvetési terv „költségvetési rovat” sorai nem módosíthatók.

9.3.      A támogatás terhére kizárólag olyan költség számolható el, amely működési költségnek, anyagköltségnek, igénybe vett szolgáltatások költségeinek minősül, illetve olyan bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok, amelyek esetében a támogatott a kifizető. A bérköltség kizárólag a támogatási céllal összefüggésben számolható el.

X.      A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek

10.1.    A nyertes kérelmezőkkel a Támogató támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötéséhez benyújtandó dokumentumokat a jelen eljárásrend 2. számú melléklet határozza meg.

10.2.    A támogatási cél akkor minősül megvalósítottnak, amennyiben támogatott a támogatási összeggel és a támogatási cél teljes költségvetésével elszámolt és az elszámolást a Filmszakmai Döntőbizottság elfogadta.

XI.     A folyósítás részletei

11.1.    A Támogató a támogatást az egyes támogatási célokhoz igazodóan az alábbi ütemezés szerint nyújtja:

–          a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül 90 %,
–          az elszámolást követően 10%.

11.2.    A Támogató a támogatási szerződésben az egyes fizetési részletek tekintetében eltérő ütemezést is megállapíthat.

XII.      A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatás

12.1.    A Támogató a támogatás felhasználását a Támogatási Szabályzatában meghatározottak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjedhet a támogatott által megkötött szerződésekben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.

12.2.    A Támogató a támogatás odaítélésével kapcsolatban a jelen eljárásrendben meghatározottakon kívüli adatok szolgáltatására is felhívhatja a támogatottat.

XIII.       A támogatási döntés elleni kifogás benyújtásának lehetőségére vonatkozó tájékoztatás, a kifogás benyújtásának határideje és módja

13.1.    A kérelmező, a kedvezményezett vagy a támogatott a Támogatónál kifogást nyújthat be, ha az eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a Támogatási Szabályzatba az eljárásrendbe vagy a támogatási szerződésbe ütközik.

13.2.    Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amely a kérelmezőre, a kedvezményezettre vagy a támogatottra vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg.

13.3.    A kifogás benyújtására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. §-ában foglaltak az irányadók. A kifogás az nfi@nfi.hu e-mail címre nyújtható be.

XIV.       Felvilágosítás lehetősége

Az eljárásrenddel és a benyújtott egyedi kérelemmel kapcsolatban felvilágosítás az nfi@nfi.hu e-mail címen kérhető.

XV.         Egyéb rendelkezések

15.1.    Támogató jogosult az eljárásrend módosítására az Ávr. rendelkezései szerint.

15.2.    A közzétételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatban a Támogatási Szabályzatban foglalt rendelkezések az irányadók.

15.3.    Az eljárásrenddel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el:   https://nfi.hu/hu/rolunk/adatkezelesi-tajekoztatok/adatkezelesi-tajekoztatok-cikkek/a-nemzeti-filmintezet-kozhasznu-nonprofit-zrt-mozgokepszakmai-celokra-eloiranyzott-forrasok-elosztasaval-osszefuggo-palyazatkezelesevel-kapcsolatos-adatkezelesrol

15.4.    Az eljárásrendben nem szabályozott kérdések tekintetében a Támogató Támogatási Szabályzata az irányadó.

 

 

1. melléklet
Nyilatkozat a támogatási feltételekről:    

 

Alulírott, …………… mint a kérelmező ……………………………………………………..  aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a kérelmező által üzemeltetett ………….. nevű filmszínház

·       az Art-Mozi Egyesület
·       a Mozisok Országos Szövetsége[1] tagja

Nyilatkozom, hogy a filmszínház termeinek száma: …

dátum:

aláírás

 [1] Megfelelő aláhúzandó    

 

2. melléklet
Az egyedi kérelemhez elektronikusan csatolandó dokumentumok  

 

1.     online regisztrációs adatlap előzetes kitöltése, amely a Támogató honlapján elérhető;
2.     a mozgóképszakmai hatóság által a kérelmező nyilvántartásba vételéről hozott határozata;
3.     a kérelmező képviseletre jogosult vezetője képviseleti jogosultságának igazolása (aláírási címpéldány);
4.     komplex pályázati nyilatkozat (az NFI honlapjáról letölthető);
5.     egyedi kérelem,
6.     Nyilatkozat a támogatási feltételekről (1. melléklet szerinti nyilatkozat);
7.     költségvetési terv (a megadott sablon szerint);
8.     finanszírozási terv (a megadott sablon szerint);
9.     önrész igazolás (bankszámla kivonat vagy főkönyvi karton);   A Támogató további iratok csatolását és adatokat kérhet a kérelmezőktől amennyiben az az egyedi kérelem elbírálásához szükséges.      

A támogatási szerződés megkötésekor eredetben csatolandó iratok
(NEM AZONOSAK AZ EGYEDI KÉRELEMHEZ BENYÚJTANDÓ IRATOKKAL)

 

1.     a kérelmező szervezet képviseletre jogosult eredeti aláírási címpéldánya;
2.     adatváltozás esetén, ha a kérelmező szervezet nem gazdasági társaság, a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat;
3.     amennyiben a támogatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) köztartozásmentes adózói adatbázisában nem szerepel, a NAV által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolás”;
4.     iparűzési adó esetében a székhely/lakóhely szerinti önkormányzat által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolás” (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat az illetékes);
5.     a támogatott elkülönített bankszámlájának száma, amelyen a támogatás összegének felhasználása elkülönítetten nyilvántartható (projekttársaság esetén a számla megjelölése);
6.     felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra a támogatott valamennyi bankszámlájára vonatkozóan, amennyiben a támogatás összege a húszmillió forintot meghaladja;
7.     komplex szerződéskötési nyilatkozat (a Támogató honlapjáról letölthető);
8.     saját forrás/önrész igazolása;