Vissza a moziba! – A magyar film hónapja

pályázat a magyar filmek népszerűsítésére! A Nemzeti Filmintézet 300 millió Ft-os keretösszeggel kíván segíteni a hatóságilag bezárt magyarországi moziknak az újranyitásban és a kárenyhítésben!

Mozi támogatási pályázat

A Nemzeti Filmintézet által nyújtott támogatásból, a Cinecount Kft. és a Mozisok
Országos Szövetsége az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„Vissza a moziba! – A magyar film hónapja” címmel.

A pályázat célja a magyarországi filmszínházak segítségével népszerűsíteni a magyar
filmet, a veszélyhelyzet visszavonása után visszacsábítani a közönséget a hazai
mozikba. Egyúttal a pályázati forrás segítség a három hónapig hatóságilag bezárt
filmszínházaknak az újranyitásban és a kárenyhítésben.
A támogatási keretösszeg nettó 300 millió forint, amelyből a lebonyolítás költségével
csökkentett összeg osztható fel a pályázók között.
A pályázat a Mozisok Országos Szövetsége és az Art-Mozi Egyesület honlapján
jelenik meg, az utóbbi két szervezet a tagjait e-mailben értesíti a pályázat
megjelenéséről.
Támogatási szerződés csak a Mozisok Országos Szövetsége, illetve az Art-Mozi
Egyesület tagjaival köthető. Amennyiben olyan magyarországi vállalkozás/intézmény
jelentkezik támogatásért, amely egyik szervezetnek sem tagja, úgy a pályázattal
együttesen jelezheti tagfelvételi jelentkezési szándékát a Mozisok Országos
Szövetségébe vagy az Art-Mozi Egyesületbe, ebben az esetben elhárul a támogatás
akadálya.
A támogatás feltétele:
Pályázó vállalkozás/intézmény vállalja, hogy mozijában a teljes nyitva tartás alatt az
alábbi kötelezettséggel állítja össze nyilvános moziműsorát:
2020. július 2. – 29. között 30 %-ban magyar (illetve magyar koprodukciós) filmet vetít.
Több termes mozi esetében a mozinak kell tartania az előírt arányt, az adott hetek
összesített vetítésszámának 30%-ban kell magyar filmnek lennie. A pályázó mozinak
mind a négy héten keresztül vállalnia kell a rendszeres vetítést. A pályázat csak akkor
érvényes, ha az előírt arány teljesül.
Azok a filmek vetíthetők, amelyek az alábbi feltételek közül legalább egynek
megfelelnek:

– megfelelnek a 2004.évi II. tv. a mozgóképről 2.§ 7. a), b), c) pontjának,
– a Mozgóképszakmai hatóság magyar filmalkotásnak, magyar részvételű  filmalkotásnak, illetve egyéb magyar részvételű filmalkotásnak besorolt,
– a nemzeti filmvagyonba tartoznak,
– a Nemzeti Filmintézettől kölcsönzöttek,
– magyar rövidfilmekből (kisjáték-, dokumentum-, animációs, tudományos
ismeretterjesztő és kísérleti film) álló összeállítások, ha összidejük legalább 60
perc.

Pályázat feltételei:

– Pályázatot az a vállalkozás, illetve intézmény nyújthat be, amely jogosult mozi
üzemeltetésére, az ehhez szükséges engedélyekkel, regisztrációval
rendelkezik. Több mozit üzemeltető vállalkozás/intézmény mindegyik mozijára
nyújthat be pályázatot, de mozinként kizárólag egyet.
– Pályázó olyan, általa üzemeltetett mozira nyújthat be pályázatot, amely 2020.
március 11., a Veszélyhelyzet kihirdetése előtt, minimum három hónapon át
működött (amennyiben a mozi ezen időszakon belül felújításon esett át, abban
az esetben a felújítást megelőző 3 hónapot kell vizsgálni). Ebben a három
hónapban, termenként legalább 80 nyilvános, belépőjegyes előadást hirdetett
meg az elektronikus és nyomtatott médiában, illetve egyéb hirdetési felületen,
egymással érdemben megegyező módon.
– Pályázó vállalja, hogy a pályázatra beadott mozi 2019. évi nézőszámára
vonatkozóan a csatolt, erre vonatkozó dokumentumban nyilatkozik, azzal,
hogy annak valódiságát a kötelező negyedéves statisztikát kezelő hatóságnál
a döntéshozók ellenőrizhetik. Ezen ellenőrzéshez előzetesen hozzájárul.
– A pályázó azzal a rendszeresen, azonos helyen működő mozival tud pályázni,
amely a műsorára tűzött filmalkotásokat belépti díj ellenében nyilvánosan
bemutatja az erre műszakilag és technikailag nyilvántartott helyiségében.
– Szerződéskötéskor a pályázónak igazolnia kell adótartozás mentességét vagy
NAV igazolással vagy NAV köztartozás mentes adatbázisban való
szerepeléssel.
– A mellékelt pályázati ív kitöltése és a szükséges nyilatkozatok megtétele
feltétele az érvényes pályázatnak. Hiányos pályázati ív, vagy nem teljes
nyilatkozati sor, a pályázat automatikus érvénytelenségét vonja maga után.

A megpályázható összeg termenként a következő:

1-100 teremmel rendelkező pályázó (függetlenül attól, hogy hány teremmel pályázik):
termenként nettó 1 450 000 forinttal pályázhat, amiből 20% az önrész és nettó 1 160
000 forintot igényelhet a teljesítés elfogadása esetén.
100 vagy annál több teremmel rendelkező pályázó (függetlenül attól, hogy hány
teremmel pályázik): termenként nettó 950 000 forinttal pályázhat, amiből 20% az
önrész és nettó 760 000 forintot igényelhet a teljesítés elfogadása esetén.
Az a filmszínház, amelynek 2019. évben a havi átlagos nézőszáma nem érte el a
minimum 1.000 néző/hónapot, termenként maximum nettó 625 000 forinttal pályázhat,
amiből 20% az önrész és nettó 500 000 forintot igényelhet a teljesítés elfogadása
esetén. Amennyiben a pályázó mozijában 2019-ben felújítás zajlott, a 2018-as
nézőszámot elfogadja a pályázat kiírója.
Támogatás csak azokra a termekre kérhető, amelyekben rendszeres, meghirdetett
műsorrendi vetítés zajlik a pályázatban szereplő időszakban, Ha egy pályázó az újra
nyitás után nem szeretné üzemeltetni valamelyik termét, akkor támogatást sem
igényelhet arra.
A pályázat kiírója a pályázati összeg felosztásáról a beérkezett pályázatok számának
és tartalmának ismeretében dönt. A kiosztható keretösszeg nettó 300 millió forint,
amelyből a lebonyolítás költségével csökkentett összeg osztható fel a pályázók között.
Amennyiben a benyújtott érvényes pályázatok és termek száma alapján az igényelt
támogatás összességében meghaladja a pályázati keretösszeget, úgy a kiíró
csökkentheti a pályázati kiírásban szereplő termenkénti adható összeget. Amennyiben
a benyújtott érvényes pályázatok és termek száma alapján az igényelt támogatás
összességében nem éri el a pályázati keretösszeget, úgy a fennmaradó összeg a
jelentkezők között, termenként egyenlő arányban kerül kiosztásra.
Valamennyi pályázó, aki formailag és tartalmilag is megfelelő pályázatot nyújt be, és
teljesíti a pályázati feltételeket, támogatásban részesül. Az elnyert összeg nagyságáról
2020. július 01-én elektronikus úton értesítik a pályázót.
Az elbírálást és a nyertes pályázókkal történő szerződéskötést a Cinecount Kft. végzi
oly módon, hogy a pályázónak megítélt összegben megrendeli a magyar filmek
vetítését, annak tárgyi és személyi feltételeivel, ill. a vetítéshez kapcsolódó helyi
promóciót. A támogatás mértéke nem haladhatja meg az összköltség 80%-át. A
pályázó köteles beszámolót küldeni a Cinecount Kft.-nek, a szerződésben vállaltak
szerint. A beszámoló max. 2 oldal terjedelemben beszámol a programról, a vetített
filmekről, elküldi az adott hetek moziműsor hirdetéseit is. Cinecount teljesítés igazolást
állít ki a pályázó beszámolója alapján.
A szerződésbe foglalt összeg kifizetése, a szerződésbe foglalt feltételekkel és módon
történik a projekt lezárása után, a pályázó benyújtott számlája és jelentése alapján.

Elszámolás módja:

A pályázatok ellenőrzése után és a teljesítés igazolás alapján, a pályázó az elnyert
támogatás összegéről számlát állít ki (terembérlet és/vagy marketing tevékenység),
melyet a Cinecount Kft. befogad és 15 napon belül kifizet.
Részletek a szerződésben pontosításra kerülnek.
Pályázat beadásának határideje:
Papír alapon 2020. június. 29. 17.00 óráig személyesen lehet leadni a pályázatot, zárt
borítékban, „Mozisok Országos Szövetsége / Cinecount Kft / Pályázat”
megnevezéssel, hétköznap 9.00 és 17.00 óra között (Róna utca 174. B épület, 1.
emelet).
Elektronikus úton, 2020. június.29. 17.00 óráig lehet leadni a pályázatot, az
info@cinecount.hu címen.
A rendelkezésre álló rövid határidőre való tekintettel az elektronikus pályázatot
javasoljuk, kézbesítési visszaigazolási kérelemmel (a félreértések elkerülése végett).
Pályázatok bontása és a döntés 2020. július 01-n történik, az eredményt még aznap a
Mozisok Országos Szövetsége és az Art-Mozi Egyesület honlapján közzéteszik,
pályázókat elektronikus úton értesítik.
Késedelmes, vagy a feltételeknek nem megfelelő pályázat benyújtása, a pályázat
automatikus elutasítását vonja maga után.
Pályázattal kapcsolatos információk Bakos Edittől (Art-Mozi Egyesület elnöke)
bakosedit1951@gmail.com e-mail címen és +36 30 466 1892 telefonszámon kérhetők.

Letölthető dokumentum